Algemene Voorwaarden

Organisatiebureau Guusje Poot organiseert markten en evenementen in de diverse kernen op het eiland Schouwen-Duiveland. In opdracht van derden, zijnde verenigingen, stichtingen, etc. of in eigen beheer.

 

2.   Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

2.1   Deze algemene voorwaarden gelden voor alle offertes, diensten, producten, werkzaamheden en overige verbintenissen van Organisatiebureau Guusje Poot met afnemers van en deelnemers aan genoemde markten en evenementen.

2.2   Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig als deze schriftelijk zijn overeengekomen.
3.3   Als één of meerdere van deze bepalingen nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige artikelen onverminderd van kracht en dienen de nietige of vernietigde bepalingen zodanig te worden uitgelegd dat zij de inhoud van deze bepalingen zo dicht mogelijk naderen zonder in strijd te zijn met de wet.

 

3.   Offertes en overeenkomsten

3.1   Offertes
Alle offertes, zowel mondeling als schriftelijk, zijn vrijblijvend.

3.2   Tot stand komen van overeenkomsten
Overeenkomsten komen tot stand wanneer Organisatiebureau Guusje Poot binnen twee weken na ontvangst van de order van de opdrachtgever/afnemer, hetzij deze schriftelijk bevestigt, hetzij met de uitvoering ervan begint.

3.3   Betaling

3.3.1   Alle facturen dienen binnen de vermelde termijn betaald te zijn, zonder dat de opdrachtgever/afnemer een beroep op korting, verrekening of schuldvergelijking mag doen.
3.3.2   Organisatiebureau Guusje Poot heeft het recht administratiekosten in rekening te brengen.

 

4.   Bemiddelingsactiviteiten, markten, evenementen, etc.

4.1   Toepasselijkheid
Voor zover er in dit artikel 4 over de bemiddelingsactiviteiten van Organisatiebureau Guusje Poot niet wordt afgeweken van de overige voorwaarden, zijn deze onverminderd van toepassing. De bepalingen van dit artikel zijn op markten en evenementen van overeenkomstige toepassing, voor zover de strekking van de betrokken bepalingen in verband met de aard van de markt of het evenement zich daartegen niet verzet.

4.2   De reserveringsopdracht
4.2.1   Organisatiebureau Guusje Poot bemiddelt, in opdracht en in naam van de opdrachtgever, bij het maken van reserveringen betreffende markten, excursies, evenementen,  et cetera. Het afhandelen van de betaling en eventuele annulering van de gereserveerde dienst maakt onderdeel uit van de bemiddelingsactiviteiten.
4.2.2   Reserveringen kunnen worden gemaakt via de website van Organisatiebureau Guusje Poot, per telefoon of per e-mail.
4.2.3   Organisatiebureau Guusje Poot is gerechtigd bemiddelingskosten in rekening te brengen.
4.2.4   De opdrachtgever zal tijdig alle voor het sluiten van de overeenkomst met de dienstverlener en de uitvoering daarvan benodigde gegevens aan Organisatiebureau Guusje Poot verstrekken.
4.2.5   Prijzen van de gereserveerde diensten kunnen conform de voorwaarden van de dienstverlener worden gewijzigd. Deze wijziging zal zo spoedig mogelijk door Organisatiebureau Guusje Poot aan de opdrachtgever worden medegedeeld en doorberekend.

4.3   Betaling
4.3.1   Betaling geschiedt door bijschrijving van de verschuldigde bedragen op de rekening van Organisatiebureau Guusje Poot. Dit dient te geschieden binnen de in de nota gestelde termijn.
4.3.2   Bij reserveringsopdrachten die binnen één maand voor aanvang van de gereserveerde dienst worden gegeven, moeten de verschuldigde bedragen geheel en per direct bij het verstrekken van de opdracht worden voldaan.
4.3.3   Na betaling ontvangt de opdrachtgever een bevestiging van de reservering.
4.3.4   Onverminderd het bepaalde in artikel 7 heeft Organisatiebureau Guusje Poot het recht de overeenkomst tot bemiddeling tussen Organisatiebureau Guusje Poot en de opdrachtgever bij overschrijding van de gestelde betalingstermijnen per direct te ontbinden. Organisatiebureau Guusje Poot zal de gereserveerde dienst in dat geval annuleren en de eventuele kosten die daarmee gepaard gaan, verhalen op de opdrachtgever. Reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

4.4   Wijziging en annulering
4.4.1   Wijzigingen in de reservering op verzoek van de opdrachtgever zullen door Organisatiebureau Guusje Poot worden verzorgd indien en voorzover dat mogelijk is. Voor wijzigingen in de reservering die door Organisatiebureau Guusje Poot worden verwerkt, worden wijzigings- en/of administratiekosten in rekening gebracht. De opdrachtgever zal voor tijdige betaling zorgdragen.
4.4.2   Organisatiebureau Guusje Poot behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in (het (programma van) de reserveringsopdrachten, indien en voorzover daartoe gegronde redenen bestaan.
4.4.3   Opdrachtgever is bij annulering van een reservering met betrekking tot deelname aan een markt of aan een evenement  annuleringskosten verschuldigd, overeenkomstig het volgende:

  • bij annulering meer dan één maand voor aanvang van de markt/het evenement: 35% van de totaalprijs van de markt/het evenement;
  • bij annulering meer dan veertien dagen voor aanvang van de markt/het evenement: 60% van de totaalprijs van de markt/het evenement;
  • bij annulering meer dan vijf dagen voor aanvang van de markt/het evenement: 85% van de totaalprijs van de markt/het evenement;
  • bij annulering vijf dagen of minder voor aanvang van de markt/het evenement: 100% van de totaalprijs van de markt/het evenement.

Hiernaast worden in rekening gebrachte bemiddelingskosten en eventuele wijzigingskosten niet gerestitueerd.

5.   Aansprakelijkheid

5.1   Klachten kunnen tot uiterlijk een maand na afloop van de markt/het evenement bij Organisatiebureau Guusje Poot schriftelijk worden ingediend.
Indien de opdrachtgever te laat klaagt, vervallen daardoor zijn eventuele rechten.
5.2   Omdat Organisatiebureau Guusje Poot in het geval van diensten slechts bemiddelaar is, is zij nimmer aansprakelijk voor eventueel door de opdrachtgever als gevolg van de gereserveerde dienst geleden schade.
5.3   Organisatiebureau Guusje Poot is jegens de afnemer niet aansprakelijk voor schade als gevolg van verkochte en geleverde producten.
5.4   Organisatiebureau Guusje Poot is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van verstrekte foto’s en andere informatie over, bijvoorbeeld, de (kwaliteit van de) gereserveerde dienst, markten of evenementen, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid door Organisatiebureau Guusje Poot.
5.5  Organisatiebureau Guusje Poot is niet verantwoordelijk voor eventuele toezeggingen van haar personeel en/of derden, waarbij wordt afgeweken van de in deze voorwaarden of in de voorwaarden van de verantwoordelijke dienstverlener vermelde condities, tenzij zulke toezeggingen nadien schriftelijk zijn bevestigd.

6.   Overmacht

6.1   Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien en voorzover zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan hun schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
6.2   Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode voortduurt tot na het verstrijken van de afleveringstermijn, hebben partijen het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij verplicht zijn tot vergoeding van enige schade aan de andere partij.

7.   Ontbinding, wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten

7.1   Indien verschuldigde bedragen niet binnen de gestelde termijn zijn voldaan, is de afnemer/opdrachtgever of overige contractspartij van rechtswege direct in verzuim en is hij wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande bedrag.
7.2   De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten hoogste 15% van de vordering(en) met een minimum van € 40,-.
7.3   Door de afnemer/opdrachtgever of overige contractspartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer, opdrachtgever of andere contractspartij dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

9.   Toepasselijk recht en bevoegde rechter / interpretatie tekst

Op alle rechtsbetrekkingen met Organisatiebureau Guusje Poot is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen terzake waarvan een forumkeuze is toegelaten, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbank van het arrondissement waarin Organisatiebureau Guusje Poot is gevestigd.
Bij een geschil over de interpretatie van deze voorwaarden is de Nederlandse tekst bepalend. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.